هسته اواپراتور

تبخیر فرآیند فیزیکی تبدیل مایع به حالت گاز است.به طور کلی اواپراتور جسمی است که یک ماده مایع را به حالت گاز تبدیل می کند.تعداد زیادی اواپراتور در صنعت وجود دارد که اواپراتورهای مورد استفاده در سیستم های تبرید یکی از آنها می باشد.اواپراتور بخش بسیار مهمی از چهار بخش اصلی تبرید است.مایع متراکم شده با دمای پایین از اواپراتور عبور می کند، گرما را با هوای بیرون مبادله می کند، تبخیر می شود و گرما را جذب می کند و به اثر تبرید می رسد.اواپراتور عمدتا از دو قسمت تشکیل شده است، یک محفظه گرمایش و یک محفظه تبخیر.محفظه گرمایش گرمای مورد نیاز برای تبخیر را به مایع برای تقویت جوش و تبخیر مایع فراهم می کند.محفظه تبخیر فازهای گاز و مایع را به طور کامل جدا می کند.