منیفولد اگزوز

منیفولد اگزوز به بلوک سیلندر موتور متصل می شود و گاز خروجی هر سیلندر جمع آوری شده و با خطوط لوله منشعب به منیفولد اگزوز هدایت می شود.نیاز اصلی برای آن کاهش مقاومت اگزوز تا حد امکان و جلوگیری از تداخل متقابل بین سیلندرها است.هنگامی که اگزوز بیش از حد متمرکز است، سیلندرها با یکدیگر تداخل پیدا می کنند، یعنی زمانی که یک سیلندر در حال تخلیه است، فقط به گاز خروجی تخلیه نشده از سیلندرهای دیگر برخورد می کند.به این ترتیب باعث افزایش مقاومت اگزوز و در نتیجه کاهش خروجی موتور می شود.راه حل این است که اگزوز هر سیلندر را تا حد امکان جدا کنید، یک شاخه برای هر سیلندر یا یک شاخه برای دو سیلندر، و هر شاخه را تا حد امکان طولانی کنید و به طور مستقل به آن شکل دهید تا تأثیر متقابل گاز در آن کاهش یابد. لوله های مختلف

12بعدی >>> صفحه 1/2